Privacy statement

Dit is het privacy statement van CIRCONNECT (laatst bijgewerkt 24 augustus 2022).

CIRCONNECT is een kennisplatform op het gebied van circulair ontwerp. CIRCONNECT wordt gevormd door een netwerk van kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheidsorganisaties.

CIRCONNECT hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten jij, als betrokkene, hebt.

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). CIRCONNECT is verantwoordelijke voor de in dit privacy statement beschreven verwerkingen.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door CIRCONNECT kun je contact opnemen met info@circonnect.org.

 

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van personen waar we direct of indirect contact mee (willen) hebben of contact mee hebben gehad. Voorbeelden zijn: onze contacten uit de creatieve en kennisindustrie, personen die verbonden zijn aan bedrijven waar we een relatie mee hebben, een relatie mee gehad hebben of een relatie mee willen krijgen, en iedereen die interesse toont in onze activiteiten.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Hieronder is een overzicht opgenomen van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken:

 

Identificerende gegevens en contactgegevens
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres.

Gegevens over jouw professionele achtergrond
Bedrijf / organisatie, functie, specialisatie, website, LinkedIn-adres.

Gegevens over betrokkenheid bij CIRCONNECT
Betrokkenheid bij projecten, deelname aan evenementen.

Correspondentie
(E-mail-)correspondentie, ,erichten die je aan ons verstuurt via sociale media, (notities van) gespreksopnamen.

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website en sociale media
Activiteiten op onze website en sociale media, IP-adressen, door middel van cookies verzamelde informatie (zie ook onder Cookies), gegevens die je actief verstrekt of invult in formulieren, gegevens over het apparaat waarmee je onze website gebruikt.

Gegevens van dienstverleners
Factuurgegevens, betaalgegevens.

De meeste gegevens ontvangen we omdat je die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je gegevens invult op onze website, omdat je met ons communiceert of omdat je deelneemt aan een evenement. Ook kunnen wij actief personen benaderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de activiteiten van CIRCONNECT.

Daarnaast plaatsen we, wanneer je onze website www.circonnect.org, bezoekt cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over je websitebezoek. Meer informatie hierover vind je onder “Cookies”.

Als je CIRCONNECT volgt op sociale media of communiceert met of over CIRCONNECT, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over CIRCONNECT deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. CIRCONNECT volgt zelf ook social media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

 

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke grondslag?

 

Om een relatie met je aan te gaan.
Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang en toestemming

 • Zoeken naar en benaderen van potentiële contacten (bijvoorbeeld op evenementen of via internet).

 • Verwerken van jouw aanmelding als contact.

 • Registreren van gegevens over jou, jouw organisatie, functie en specialisatie.

Voor relatiebeheer en om contact met je te onderhouden.
Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang en toestemming

 • Je op de hoogte houden van evenementen en projecten waarbij je betrokken bent of die interessant voor je kunnen zijn.

 • Je in contact te brengen met andere contacten voor een mogelijke samenwerking.

 • Je op de hoogte houden via onze nieuwsbrieven.

 • Reageren op berichten die je ons stuurt.

Om offline en online evenementen te faciliteren.
Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Verwerken van jouw aanmelding en toesturen van gegevens over het evenement.

 • Registreren van dieetwensen.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten.
Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang

 • Om een goed overzicht te hebben van onze contacten.

 • Om interne audits en onderzoeken te doen.

 • Om de kwaliteit van de website te verbeteren.

 • Om te evalueren wat je bevindingen zijn van de evenementen van CIRCONNECT.

Ter bestrijding van fraude.
Grondslag: het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rust

 • Om wettelijke verplichtingen na te komen kunnen je persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt.

Om de positie van CIRCONNECT en derden te beschermen.
Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang

 • Het beschermen van rechten van intellectuele eigendommen.

Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen.
Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang

 • Het monitoren van IT-systemen.

 • Om interne audits en onderzoeken te doen.

Om overeenkomsten met leveranciers en andere partners aan te gaan.
Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Contacten onderhouden.

 • Diensten afnemen en betalingen voldoen.

 

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

CIRCONNECT kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor CIRCONNECT en CIRCONNECT draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor CIRCONNECT optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van CIRCONNECT. Ook wanneer we samen met derden een evenement of project organiseren kan het voorkomen dat wij gegevens met die derden delen. Indien nodig zullen we je daar apart over informeren.

Je gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten CIRCONNECT als we daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals toezichthoudende autoriteiten, omdat we een overeenkomst met je moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met je na te komen. Daarnaast verstrekken we je gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan wat nodig is voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. CIRCONNECT hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Als we persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op jouw computer, smartphone of ander apparaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies helpen ons om de website te laten functioneren en te analyseren. Cookies onthouden gegevens van jouw vorige bezoek aan de website zodat de site beter werkt en zodat wij onze website kunnen verbeteren. We maken gebruik van zowel first party cookies (door ons geplaatste cookies) als third party cookies (door anderen geplaatste cookies).

Cookies geven ons geen toegang tot jouw computer, smartphone of ander apparaat. Wij maken alleen gebruik van cookies met geen of beperkte invloed op jouw privacy. Je kunt de instellingen van jouw webbrowser aanpassen om cookies te weigeren. Hierdoor is het mogelijk dat onze website niet meer volledig functioneel is.

CIRCONNECT maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de door jou gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld om je inloggegevens te onthouden.

 • Analytische cookies. Deze cookies helpen ons onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door het aantal bezoekers, kliks en pageviews te analyseren.

 • Social media cookies. Deze cookies maken het mogelijk om artikelen van onze website te delen via social media kanalen als LinkedIn, Twitter en Whatsapp.

 

Wat zijn je rechten?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens (zie hieronder). Als je hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar info@circonnect.org

 • Recht om jouw toestemming in te trekken, indien wij jouw toestemming hebben gevraagd voor een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • Recht op inzage;

 • Recht op rectificatie indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;

 • Recht op gegevenswissing indien persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is;

 • Recht op beperking van de verwerking indien je de juistheid van de persoonsgegevens die CIRCONNECT verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door CIRCONNECT;

 • Recht op dataportabiliteit;

 • Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing. Je heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of jouw gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kun je specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing;

 • Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten;

 • Recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij CIRCONNECT via info@circonnect.org of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben, zullen jouw persoonsgegevens verwerken. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Wijzigingen

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen, stellen wij jou daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij jouw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.